Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ

Vị trí và chức năng 

Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án về trợ giúp pháp lý; thực hiện quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án về trợ giúp pháp lý, chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý; là đầu mối thực hiện chức năng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật chung theo yêu cầu và phân cấp của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

2.1 Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý:

 • a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng dự thảo chiến lược, quy hoạch, chương trình quốc gia, kế hoạch, đề án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ về trợ giúp pháp lý; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm của ngành Tư pháp và các dự thảo văn bản khác do Cục trưởng phân công;
 • b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức thẩm định, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý hoặc các văn bản do Bộ trưởng phân công cho Cục chủ trì tổ chức thẩm định;
 • c) Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Cục soạn thảo để Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chủ trì, tham gia thẩm định, góp ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản khác do Cục trưởng phân công;
 • d) Rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý hoặc thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2.2. Công tác tổ chức và theo dõi việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý:

 • a) Tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý, văn bản quy phạm nội bộ sau khi được ban hành hoặc phê duyệt;
 • b) Tham mưu, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức, theo dõi việc thực hiện, sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương;
 • c) Tổng hợp các kiến nghị do các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phát hiện được trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung pháp luật để kịp thời đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung pháp luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các chính sách, giải pháp tổ chức thi hành pháp luật;
 • d) Thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Cục.

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học trợ giúp pháp lý:

 • a) Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học về trợ giúp pháp lý và tổ chức việc nghiên cứu, cung cấp luận chứng khoa học có liên quan đến các dự án, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục;
 • b) Tổ chức nghiên cứu các đề tài, chuyên đề phục vụ chuyên sâu công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức các hội thảo khoa học, toạ đàm về trợ giúp pháp lý;
 • c) Tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát, so sánh và thực hiện các nhiệm vụ khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc trong phạm vi thẩm quyền của Cục được Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;
 • d) Tổ chức khai thác, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học; hướng dẫn, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Cục;
 • đ) Làm đầu mối giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc trong Cục và tổ chức ứng dụng các sáng kiến đó vào trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác trợ giúp pháp lý và trong hoạt động xây dựng Cục.

2.4. Công tác quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý:

 • a) Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
 • b) Thống nhất quản lý nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

2.5. Xây dựng các biện pháp hỗ trợ phát triển trợ giúp pháp lý đối với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong toàn quốc và các tổ chức nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, các tổ chức đoàn thể xã hội, các cá nhân tham gia hỗ trợ, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

2.6. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hội nghề nghiệp về trợ giúp pháp lý, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tham gia tích cực trong các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

2.7. Hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi và các Chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý; là đầu mối theo dõi việc thực hiện các Chương trình, mục tiêu để Cục giúp Bộ trong việc đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2.8. Tổ chức duy trì các hoạt động thường xuyên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Tổ giúp việc cho Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và các chương trình phối hợp liên ngành khác.

Tiếng Việt