Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Phòng Quản lý chất lượng TGPL

Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý là đơn vị trực thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng vụ việc; theo dõi, kiểm tra công tác đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc và tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trong các trường hợp cần thiết.

Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, trình Cục trưởng ban hành trong phạm vi thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án có liên quan đến chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

3.2. Chủ trì, phối hợp xây dựng nội dung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý;

3.3. Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, toạ đàm, hội thảo về vấn đề chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và các giải pháp tăng cường chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

3.4. Thống nhất quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong toàn quốc; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá và phân loại mức độ chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

3.5. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý:

  • a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Cục tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;
  • b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;
  • c) Phát hiện những vướng mắc, bất cập, sai sót liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý để kịp thời hướng dẫn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khắc phục, sửa chữa để bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

3.6. Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; đề xuất các biện pháp giám sát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp và đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

3.7. Hướng dẫn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý về việc thực hiện kiến nghị vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến quá trình giải quyết các vụ việc của người được trợ giúp pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật trong lĩnh vực nêu trên; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về yêu cầu xem xét lại vụ việc hoặc kiến nghị thi hành công vụ.

3.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

3.9. Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; hướng dẫn việc xử lý bồi thường thiệt hại trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tổ chức việc xác minh về mức độ bồi thường liên quan đến chất lượng vụ việc trong trường hợp cần thiết.

Tiếng Việt