Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Phòng Tài chính Kế toán

Vị trí và chức năng: 

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị trực thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý; thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các hoạt động của Cục và các công việc khác có liên quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

4.1 Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, trình Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ về tài chính, kế toán.

4.2. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổng hợp, lập và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách hàng năm với các cơ quan hữu quan của Nhà nước theo quy định; hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Cục xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; xem xét, kiểm tra, xử lý và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Cục.

4.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách đối với các đơn vị dự toán theo chế độ quy định.

4.4. Thực hiện quản lý vốn, kinh phí thuộc ngân sách nhà nước giao cho Cục, bao gồm: kinh phí chi quản lý nhà nước, chi sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo, các dự án, các chương trình, đề án; các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nếu có) và các nguồn vốn, nguồn kinh phí khác.

4.5. Trình Cục trưởng quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định về lập và chấp hành quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật.

4.6. Xây dựng kế hoạch tài chính dự án và báo cáo tài chính dự án; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia dự án.

4.7. Công tác quản lý tài sản:

  • a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định;
  • b) Thẩm định, trình Cục trưởng quyết định việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước hoặc phê duyệt kế hoạch mua mới thay thế, sửa chữa tài sản theo quy định và phân cấp của Bộ Tư pháp.

4.8. Thực hiện chế độ công khai tài chính, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu về tài chính - kế toán, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật.

Tiếng Việt