Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lắk ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

T2, 16/04/2018 - 10:56 -- tuanvq

Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1355/QĐ-TTg  ngày 12/9/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 20/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp: (1) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và điều kiện thực tế của tỉnh. (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. (3). Đảm bảo các điều kiện cần thiết để đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản pháp luật liên quan. (4) Triển khai thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, ký hợp đồng trợ giúp pháp lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. (5) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (6) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, công bố các thủ tục hành chính về hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các chương trình, kế hoạch, đề án về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Khi nhận được văn bản kiến nghị của tổ chức trợ giúp pháp lý, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xem xét giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang, tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong công tác trợ giúp pháp lý.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm tại các huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương. Giải quyết các kiến nghị của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnhtrong việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung của Luật và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý./.

Mai Hương