Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn số 46 /CTGPL-CS&QLNV V/v đánh giá việc triển khai và đề xuất những nội dung xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP và nghiên cứu sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2013/TT-BTP

T2, 18/02/2019 - 11:17 -- vananh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Trợ giúp pháp lý có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2013/TT-BTP nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để có thêm cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2013/TT-BTP, ngày 15/2/2019, Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 46/CTGPL-CS&QLNV gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai đánh giá và đề xuất những nội dung xây dựng dự thảo văn bản này. Trân trọng đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nghiên cứu thực hiện và có văn bản góp ý gửi về Cục Trợ giúp pháp trước ngày 04/3/2019./.

<Chi tiết trong file đính kèm>

File đính kèm: