Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại hai tỉnh Bỉnh Dương, Bình Phước

T3, 18/07/2017 - 10:09 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do Bà Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại hai tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

Mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749//QĐ-Thủ tướng Chính phủ ngày 01/6/2015), kết quả thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 và Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tại tỉnh Bình Phước); những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua và dự kiến những nhiệm vụ địa phương cần thực hiện để triển khai Luật Trợ giúp pháp lý vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017.

Tại Bình Dương, ngày 12/7/2017, sau khi kiểm tra về thực trạng tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm; thực trạng và nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương; kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý từ năm 2015 đến hết 6 tháng đầu năm 2017; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với đại diện của Sở Tư pháp gồm ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Buổi làm việc tại Trung tâm TGPLNN tỉnh Bình Dương sáng ngày 12/7/2017

Tại Bình Phước, ngày 13/7/2017, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và có buổi làm việc tại Sở Tư pháp với thành phần tham dự gồm ông Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp và và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc khích lệ những thành tích địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua và chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại cần khắc phục trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương, thay mặt Đoàn kiểm tra, Bà Vũ Thị Hường đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của việc Quốc hội thông qua Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi tại kỳ họp vừa qua, nhất là vai trò chủ động của Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để Luật nhanh chóng được triển khai có hiệu quả trên thực tế sau khi có hiệu lực thi hành./.

Vũ Thị Thu

Cục Trợ giúp pháp lý