Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kết quả trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

T3, 27/06/2017 - 15:20 -- tuanvq

Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Lãnh đạo Sở Tư pháp, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, cùng với việc bám sát Chương trình công tác của Bộ tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ của Trung tâm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc như:

Đầu năm 2017, Trung tâm đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tham mưu cho Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành (Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh) với các nhiệm vụ cụ thể như: nâng cao chất lượng vụ việc Trợ giúp viên pháp lý, chú trọng việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý; phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý tại cơ sở, góp phần vào việc thực hiện xóa nghèo pháp luật và xây dựng nông thôn mới.

                                

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác TGPL đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ pháp luật miễn phí, giảm được thời gian, công sức đi lại cho người dân, với những kết quả cụ thể:

Tổng số vụ việc thụ lý từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/5/2017 là 115 vụ việc/ 115 đối tượng, trong đó: Tư vấn 93 vụ việc/ 93 đối tượng; Tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: 06 vụ việc/ 06 đối tượng; Tham gia tố tụng để bào chữa: 16 vụ việc/ 16 đối tượng. Ước tính 01 tháng cuối kỳ báo cáo, Trung tâm sẽ thực hiện 30 vụ việc/30 đối tượng. Các vụ việc đã thụ lý chủ yếu thuộc lĩnh vực pháp luật về hình sự (17 vụ việc); dân sự, hôn nhân gia đình (09 vụ việc); hành chính (01 vụ việc); các lĩnh vực pháp luật khác (88 vụ việc).

Thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức TGPL khác, Trung tâm đã trợ giúp miễn phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL có nhu cầu.

                               

Các vụ việc trên đều được Trung tâm cử người thực hiện TGPL kịp thời, đúng đối tượng, trình tự thực hiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Các Trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, 100% Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm trên 6 tháng tham gia tố tụng trong năm đảm bảo chất lượng tốt. Thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức TGPL khác, Trung tâm đã trợ giúp miễn phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL có nhu cầu.

Nhằm tăng cường truyền thông về các hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, Báo Quảng Ninh đưa tin, bài về chính sách TGPL cũng như hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh đến với người dân.

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý là công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc. Số lượng vụ việc được đánh giá là 26 vụ việc/115 vụ việc hoàn thành. Số lượng vụ việc được đánh giá chất lượng là các vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư cộng tác viên thực hiện.

Các vụ việc được đánh giá đều đạt 100% chất lượng tốt, không có trường hợp nào không đạt chất lượng theo quy định. Các vụ việc được đánh giá đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Người được trợ giúp pháp lý hài lòng về kết quả trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục và cách thức thực hiện vụ việc; người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tích cực nghiên cứu hồ sơ và văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật và các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để người được trợ giúp pháp lý lựa chọn cách ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật.

Trung tâm đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành các quy chế hoạt động, phát huy dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Ngoài ra, Trung tâm TGPL cũng tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động; thực hiện công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ đầy đủ, kịp thời và hoàn thành các nhiệm vụ khác mà các cấp Lãnh đạo phân công.

Mặc dù công tác TGPL luôn được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, sự chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; hệ thống các văn bản hướng dẫn, triển khai được ban hành đầy đủ kịp thời, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm dù số lượng ít nhưng có trình độ chuyên môn, đảm bảo tốt chất lượng TGPL; người dân đã từng bước có nhận thức đúng đắn về hoạt động, nhiều đối tượng đã tìm đến trung tam khi có nhu cầu TGPL. Tuy nhiên, Quảng Ninh là một tỉnh miền núi, biên giới hải đảo có địa hình phức tạp, đối tượng được TGPL chiếm tỉ lệ cao. Số lượng Trợ giúp viên pháp lý dù đã được quan tâm, kiện toàn song chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tăng cường TGPL tại cơ sở và chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật quy định tại Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2030, bên cạnh đó việc phát triển nguồn trợ giúp viên pháp lý cũng gặp khó khăn, một số cộng tác viên tại cơ sở hiệu quả hoạt động chưa cao, kinh phí cấp cho hoạt động nghiệp vụ TGPL còn hạn chế khiến việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động phối hợp triển khai TGPL gặp nhiều khó khăn.

Để đạt được thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 2017 thì phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ninh xác định:

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 37/KH-TGPL ngày 09/3/2017 của Trung tâm trợ giúp pháp pháp lý nhà nước về tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017 qua đó nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, chú trọng vào các vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng, nhất là việc thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý. Tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường công tác TGPL trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu Sở Tư pháp triển khai thực hiện hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh theo Quyết định số 35/QĐ-HĐTT ngày 24/3/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại Quảng Ninh; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

Trần Cường

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh