Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Khánh Hòa: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

T2, 30/10/2017 - 09:22 -- dongnv

Ngày 18/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài đã ký Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật TGPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017.

Kế hoạch xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tập trung vào các nội dung trọng tâm như: (1) quán triệt các nội dung cơ bản của Luật TGPL cho các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức lien quan vào quý IV – 2017; (2) Tập huấn các nội dung Luật TGPL và các nội dung phối hợp trong hoạt động TGPL để nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; (3) Trong năm 2018, tiến hành rà soát người thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện TGPL và người thuộc diện được TGPL trên địa bàn với các nhiệm vụ cụ thể như: rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước được thành lập theo quy định Luật TGPL năm 2006; rà soát tổ chức tham gia TGPL và người tham gia TGPL theo Luật TGPL năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý”; rà soát Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia TGPL theo quy định của Luật TGPL năm 2017; rà soát, thống kê người thuộc diện được TGPL theo quy định Luật TGPL năm 2017; (4) Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn và thủ tục hành chính theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Quyết định số 3097/QĐ-UBND cũng nêu rõ: UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi đôn đốc hướng dẫn cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo việc triển khai có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặng Hữu