Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

T3, 05/03/2019 - 09:15 -- vananh

Ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 05/QĐ-TTg). Quyết định số 05/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 39 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 03 văn bản liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, cụ thể: Quyết định số 734/TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/QĐ-TTg); Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (khoản 21 Điều 1 Quyết định số 05/QĐ-TTg); Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (khoản 36 Điều 1 Quyết định số 05/QĐ-TTg) và bãi bỏ một phần 01 văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 05/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

(Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý)