Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

T2, 18/02/2019 - 11:34 -- vananh

Ngày 22/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 103/QĐ-TTg). Theo Quyết định số 103/QĐ-TTg, bổ sung 67 thôn đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chia tách, thành lập mới (chi tiết theo danh sách tại Phụ lục I); điều chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn đã được phê duyệt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhưng nay do sáp nhập, chia tách, thành lập mới theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết theo danh sách tại Phụ lục II); phê duyệt 104 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết theo danh sách tại Phụ lục III); điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I của 24 xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sáp nhập, chia tách, thành lập mới, bao gồm: điều chỉnh 2 xã từ xã khu vực II sang khu vực I và điều chỉnh 22 xã từ khu vực II sang khu vực III (chi tiết theo danh sách tại Phụ lục IV). Quyết định số 103/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

(Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL)

File đính kèm: