Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Quyết định số 592/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2019, dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý đợt 1 vào tháng 5 năm 2019

T3, 19/03/2019 - 13:17 -- vananh

   Thực hiện Luật TGPL; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 592/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2019, dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý đợt 1 vào tháng 5 năm 2019.

<Chi tiết trong file đính kèm>

                         (Cục Trợ giúp pháp lý)