Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Ban thanh tra nhân dân giám sát tại Bếp ăn cơ quan Bộ Tư pháp

T6, 24/05/2019 - 16:46 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 số 03/TTrND-KH ngày 11/02/2019 của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp đã được Công đoàn Bộ phê duyệt, 10h00 sáng ngày 16/5/2019, Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện cuộc giám sát đột xuất đối với Bếp ăn cơ quan Bộ Tư pháp.

Tiếng Việt

Công văn số 158/TGPL-TTTTDL V/v cung cấp tài khoản truy cập Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T6, 19/04/2019 - 10:48 -- vananh820

Ngày 17/01/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã ban hành Công văn số 16/TGPL-TTTTDL gửi các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Undefined

Thông báo v/v gửi báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của TGVPL (năm 2018)

T6, 29/03/2019 - 15:43 -- vananh820

   Theo Công văn 104/BTP-TGPL ngày 10/01/2018 ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2018, chậm nhất ngày 15/02/2019, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố gửi báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý cho thời gian từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Tiếng Việt

Quyết định số 592/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2019, dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý đợt 1 vào tháng 5 năm 2019

T3, 19/03/2019 - 13:17 -- vananh820

   Thực hiện Luật TGPL; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 592/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập s

Tiếng Việt

Thông báo v/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp TGVPL hạng II năm 2019

T4, 06/03/2019 - 10:07 -- vananh820

 Nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019.

Đối tượng:

Undefined

Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

T3, 05/03/2019 - 09:15 -- vananh820

Ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 05/QĐ-TTg).

Tiếng Việt

Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

T2, 18/02/2019 - 11:34 -- vananh820

Ngày 22/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 103/QĐ-TTg). Theo Quyết định số 103/QĐ-TTg, bổ sung 67 thôn đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chia tách, thành lập mới (chi tiết theo danh sách tại Phụ lục I); điều chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn đã được phê duyệt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2

Tiếng Việt

Công văn số 46 /CTGPL-CS&QLNV V/v đánh giá việc triển khai và đề xuất những nội dung xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP và nghiên cứu sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2013/TT-BTP

T2, 18/02/2019 - 11:17 -- vananh820

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Trợ giúp pháp lý có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP và Thông tư số 18/2013/TT-BTP nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếng Việt

Công văn số 16/TGPL-TTTTDL Về việc triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T2, 18/02/2019 - 11:15 -- vananh820

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống Trợ giúp pháp lý năm 2019 là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Vì vậy, ngày 17/01/2019 Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 16/TGPL-TTTTDL hướng dẫn các Trung tâm TGPL nhà nước triển khai hệ thống Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc.

Tiếng Việt

Công văn số 5052 /BTP-TGPL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

T2, 18/02/2019 - 11:12 -- vananh820

Để tiếp tục triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 5052/BTP-TGPL về giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành