Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của QĐ số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TGPL

T6, 25/09/2015 - 16:53 -- dongnv

Ngày 21/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Quyết định số 1689/QĐ-BTP) thay thế  Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009. Cục Trợ giúp pháp lý xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quyết định số 1689/QĐ-BTP:

Về cơ cấu: Quyết định 1689/QĐ-BTP bao gồm 05 điều được cơ cấu như sau:

Điều 1: Chức năng.

Tiếng Việt

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của

T2, 21/09/2015 - 11:41 -- dongnv

 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL.

Tiếng Việt

Thông báo CV Số: 3211/BTP-TGPL V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

T6, 04/09/2015 - 11:35 -- dongnv

Thông báo: QĐ số 1543.QĐ.BTP ban hành KH triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025

T5, 27/08/2015 - 18:41 -- dongnv

CV Số: 2067/BTP-CTGPL V/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL

T5, 25/06/2015 - 09:29 -- dongnv

 

Download Công văn, Kế hoạch, Quyết Định tại đây

/sites/default/files/cong_van_2067.zip

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành