Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

T2, 08/10/2018 - 16:35 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định và Phụ lục được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

T2, 01/10/2018 - 09:04 -- tuanvq

Ngày 26/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Thông tư số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng

T4, 12/09/2018 - 16:57 -- tuanvq

Thông tư số 12/2018/TT-BTP v/v Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

T4, 05/09/2018 - 14:09 -- tuanvq

Chi tiết được đính kèm bên dưới:

Thông tư 12/2018/TT-BTP 

Phụ lục 

 

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

T6, 13/07/2018 - 09:12 -- tuanvq

Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Thông tư này cũng được áp dụng để thực hiện khoản 1 Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

Tiếng Việt

THÔNG BÁO: Về việc thống kê người tập sự trợ giúp pháp lý

T5, 28/06/2018 - 09:22 -- tuanvq

Kính gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý

Ngày 04/6/2018, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn số 302/CTGPL-TC&QLCL gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc thống kê người tập sự trợ giúp pháp lý. Đến nay, Cục Trợ giúp pháp lý mới nhận được danh sách người tập sự của 39 Trung tâm (danh sách kèm theo).

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành