Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của QĐ số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TGPL

T6, 25/09/2015 - 16:53 -- dongnv

Ngày 21/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Quyết định số 1689/QĐ-BTP) thay thế  Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009. Cục Trợ giúp pháp lý xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quyết định số 1689/QĐ-BTP:

Về cơ cấu: Quyết định 1689/QĐ-BTP bao gồm 05 điều được cơ cấu như sau:

Điều 1: Chức năng.

Tiếng Việt

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của

T2, 21/09/2015 - 11:41 -- dongnv

 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL.

Tiếng Việt

Thông báo CV Số: 3211/BTP-TGPL V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

T6, 04/09/2015 - 11:35 -- dongnv

Thông báo: QĐ số 1543.QĐ.BTP ban hành KH triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025

T5, 27/08/2015 - 18:41 -- dongnv

CV Số: 2067/BTP-CTGPL V/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL

T5, 25/06/2015 - 09:29 -- dongnv

 

Download Công văn, Kế hoạch, Quyết Định tại đây

/sites/default/files/cong_van_2067.zip

Tiếng Việt

Thông báo: Yêu cầu thông tin tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL ngày 26/2/2015.

T6, 10/04/2015 - 14:54 -- dongnv

Ngày 26/2/2015, Bộ trưởng  Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 587/BTP-TGPL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý gửi thông tin về tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL tại địa phương đến thời điểm hiện tại (và cập nhật liên tục) để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Địa chỉ mail gửi thông tin: Thanhtt@moj.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 046.2749.638  (đ/c Thanh – Phòng Quản lý nghiệp vụ).

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành