Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo: Công văn số 193/CTGPL- CS& QLNV V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TGPL ( Dự thảo thông tư gửi kèm theo).

T4, 25/05/2016 - 16:21 -- tuanvq

Kính gửi: Sở Tư Pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Vụ Công chức viên chức thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư liên tịch).

Tiếng Việt

Thông báo: Ngày 25/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 960 /QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016

T3, 26/04/2016 - 17:22 -- dongnv

"Ngày 25/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 960 /QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 ( Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tr

Tiếng Việt

Thông báo: CV số 1212/BTP-TGPL V/v Góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (dự thảo Thông tư và Tờ trình gửi kèm theo).

T3, 19/04/2016 - 09:00 -- dongnv

Kính gửi: Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Download dự thảo Thông tư và Tờ trình tại đây

Tiếng Việt

Thông báo QĐ Số: 463 /QĐ-HĐPH V/v Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

T5, 24/03/2016 - 11:29 -- dongnv

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Ở TRUNG ƯƠNG

Tiếng Việt

Thông báo : Công văn Số: 383 /BTP-TGPL V/v chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016

T3, 16/02/2016 - 14:29 -- dongnv

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2015

T4, 06/01/2016 - 11:34 -- dongnv

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố ....................................

Ngày 02/02/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 241/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Trong đó, Kế hoạch có quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở địa phương.

Tiếng Việt

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

T3, 01/12/2015 - 15:21 -- dongnv

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BTP ngày 10/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015, để chuẩn bị cho việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của “các tiêu chí” thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý (tại Mục IV, trang 9 - 11 của Quyết định số 1801/QĐ-BTP) đối với 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục TGPL trân trọng đề nghị các Trung tâm TGPL khẩn trương gửi báo cáo kết quả công tác TGPL năm 2015; Báo cáo số liệu theo

Tiếng Việt

Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố:

T2, 30/11/2015 - 10:52 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-BTP ngày 16/3/2015 và Chương trình đối tác tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành