Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Quyết định số 1767/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

T2, 30/10/2017 - 16:36 -- dongnv

Ngày 27/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp.

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo về việc chấm điểm thi đua Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL năm 2017

T5, 19/10/2017 - 14:53 -- tuanvq

Cục TGPL xin thông báo!
Kính gửi Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Để thuận lợi và khách quan trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL, Cục TGPL đề nghị các Trung tâm TGPL gửi thông tin chấm điểm các tiêu chí theo Biểu mẫu mà Cục TGPL gửi kèm theo thông báo này. Thời hạn gửi thông tin muộn nhất trước 16h ngày 20/10/2017.
Cục TGPL trân trọng thông báo!

File biểu mẫu đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Cục TGPL xin thông báo v/v chấm điểm thi, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL

T4, 18/10/2017 - 09:11 -- tuanvq

Hiện nay, Cục TGPL đang thực hiện chấm điểm thi, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Để có cơ sở thực hiện chấm điểm, Cục TGPL đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố khẩn trương gửi báo cáo về Cục, để Cục thực hiện chấm điểm. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn.Quá thời hạn nêu trên, các Trung tâm không gửi báo cáo về Cục thì đối với những tiêu chí không có thông tin, Cục TGPL sẽ không thực hiện chấm điểm.

Tiếng Việt

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP Ý THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T3, 10/10/2017 - 16:13 -- tuanvq

Ngày 27/9/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4549/BTP-TGPL về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Thông tư được ban hành sẽ có hiệu lực vào 01/01/2018.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL

T4, 27/09/2017 - 17:13 -- tuanvq

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định về TGPL trong HĐTT

T4, 27/09/2017 - 17:12 -- tuanvq

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành