Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo QĐ Số: 463 /QĐ-HĐPH V/v Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

T5, 24/03/2016 - 11:29 -- dongnv

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Ở TRUNG ƯƠNG

Tiếng Việt

Thông báo : Công văn Số: 383 /BTP-TGPL V/v chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016

T3, 16/02/2016 - 14:29 -- dongnv

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2015

T4, 06/01/2016 - 11:34 -- dongnv

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố ....................................

Ngày 02/02/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 241/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Trong đó, Kế hoạch có quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở địa phương.

Tiếng Việt

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

T3, 01/12/2015 - 15:21 -- dongnv

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BTP ngày 10/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015, để chuẩn bị cho việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của “các tiêu chí” thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý (tại Mục IV, trang 9 - 11 của Quyết định số 1801/QĐ-BTP) đối với 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục TGPL trân trọng đề nghị các Trung tâm TGPL khẩn trương gửi báo cáo kết quả công tác TGPL năm 2015; Báo cáo số liệu theo

Tiếng Việt

Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố:

T2, 30/11/2015 - 10:52 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-BTP ngày 16/3/2015 và Chương trình đối tác tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi

Tiếng Việt

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của QĐ số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TGPL

T6, 25/09/2015 - 16:53 -- dongnv

Ngày 21/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Quyết định số 1689/QĐ-BTP) thay thế  Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009. Cục Trợ giúp pháp lý xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quyết định số 1689/QĐ-BTP:

Về cơ cấu: Quyết định 1689/QĐ-BTP bao gồm 05 điều được cơ cấu như sau:

Điều 1: Chức năng.

Tiếng Việt

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của

T2, 21/09/2015 - 11:41 -- dongnv

 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL.

Tiếng Việt

Thông báo CV Số: 3211/BTP-TGPL V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

T6, 04/09/2015 - 11:35 -- dongnv

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành