Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019

T6, 12/04/2019 - 13:17 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý thông báo về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra

(Chi tiết xem File đính kèm)

Cục Trợ giúp pháp lý