Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

THÔNG BÁO: Về việc thống kê người tập sự trợ giúp pháp lý

T5, 28/06/2018 - 09:22 -- tuanvq

Kính gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý

Ngày 04/6/2018, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn số 302/CTGPL-TC&QLCL gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc thống kê người tập sự trợ giúp pháp lý. Đến nay, Cục Trợ giúp pháp lý mới nhận được danh sách người tập sự của 39 Trung tâm (danh sách kèm theo).

Để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý dự kiến vào đầu năm 2019, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý chưa gửi danh sách người tập sự trợ giúp pháp lý (danh sách kèm theo) khẩn trương thống kê và gửi danh sách về Cục Trợ giúp pháp lý chậm nhất trước ngày 06/07/2018 bằng bản điện tử theo địa chỉ email: tutn@moj.gov.vn.

 

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ