Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo v/v gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

T5, 04/04/2019 - 00:00 -- vananh

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó có giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) chưa nhận được văn bản của một số địa phương về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao, cụ thể: (1) Việc rà soát hiệu quả hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước theo khoản 4 Điều 48 Luật TGPL năm 2017; (2) Việc công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 về việc Sở Tư pháp công bố danh sách, đăng tải trên trang điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; (3) Triển khai các hoạt động rà soát theo khoản 6 phần II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện các nhiệm vụ đã nêu ở trên (Danh sách tại phụ lục kèm theo) khẩn trương báo cáo về Cục Trợ giúp pháp lý để tổng hợp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thông tin đề nghị liên hệ về Cục Trợ giúp pháp lý theo số điện thoại 024.62739638 (Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý), 024.62739645 (Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý) hoặc 024.32321529 (Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.