Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL

Điều 1. Vị trí pháp lý

Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL), có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: Legal aid Data and Information Center.

Điều 2. Chức năng

Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng giúp Cục trưởng Cục TGPL xây dựng và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động TGPL và quản lý vụ việc TGPL; xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động TGPL; thực hiện công tác truyền thông về TGPL; quản lý Trang Thông tin điện tử TGPL Việt Nam; tổ chức tập huấn, hỗ trợ công nghệ thông tin và hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu TGPL theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Cục trưởng các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm, 06 tháng, quý, tháng của Trung tâm; các chương trình, dự án thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Đầu mối tiếp nhận thông tin về vụ việc TGPL, thông tin về chất lượng TGPL từ các Trung tâm TGPL nhà nước thuộc Sở Tư pháp, tổ chức đăng ký tham gia TGPL, các cơ quan báo chí, truyền thông, các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật, các luật sư, Trợ giúp viên pháp lý… để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các đơn vị thuộc Cục TGPL phục vụ hoạt động điều phối vụ việc TGPL trong toàn quốc;

a) Hướng dẫn các tổ chức thực hiện TGPL xây dựng, thu thập, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu, thông tin về vụ việc TGPL;

b) Nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm với địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ TGPL.

3. Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin, truyền thông TGPL:

a) Xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam;

b) Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và phối hợp xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về tổ chức và hoạt động TGPL thông qua Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam;

c) Tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản bản tin và các ấn phẩm về TGPL; phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin như bản tin, tờ rơi, tờ gấp,.., phục vụ yêu cầu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Biên tập, đăng tải các bài nghiên cứu - trao đổi về xây dựng, thực hiện pháp luật về TGPL;

đ) Thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền thanh, truyền hình, các mạng xã hội….

e) Phát triển đội ngũ cộng tác viên Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam;

g) Bảo đảm điều kiện kỹ thuật và các giải pháp an toàn đối với Trang thông tin điện tử về TGPL.

4. Thực hiện việc cung cấp thông tin TGPL cho người được TGPL:

a) Tổ chức đăng tải thông tin về tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL để người dân lựa chọn, đăng tải và cung cấp miễn phí các biểu mẫu liên quan đến TGPL;

b) Cung cấp thông tin về cơ quan TGPL, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL, người được TGPL…;

c) Cung cấp thông tin về các vụ việc đang được Trung tâm TGPL nhà nước, tổ chức tham gia TGPL thực hiện cho người dân theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện tiếp nhận thông tin đường dây nóng về TGPL trong giờ hành chính.

6. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu TGPL:

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và duy trì cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu điện tử (sau đây gọi chung là cơ sở dữ liệu) về công tác TGPL trong phạm vi cả nước;

b) Xây dựng quy chế về quản lý, thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về dữ liệu TGPL;

c) Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị tin học và thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu về TGPL;

d) Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL;

e) Cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về công tác TGPL theo quy định của pháp luật phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về TGPL và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

g) Thực hiện việc tiếp nhận, tập hợp và chuyển các báo cáo tổ chức và hoạt động TGPL của 63 Trung tâm TGPL nhà nước, báo cáo sự tham gia TGPL của tổ chức hành nghề luật sư, Văn phòng luật sư đăng ký tham gia TGPL trong toàn quốc về Cục và có hệ thống nối mạng giữa Cục TGPL với các tổ chức nói trên;

h) Thực hiện cập nhật thường xuyên những biến động về tổ chức, hoạt động của các Trung tâm TGPL, tổ chức tham gia TGPL khác, các cơ quan tiến hành tố tụng…, cung cấp cho Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành;

i) Xây dựng kế hoạch tập huấn về cơ sở dữ liệu TGPL trình Cục trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện việc tập huấn, hướng dẫn các Trung tâm TGPL nhà nước, tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức cung cấp dịch vụ TGPL sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu TGPL;

k) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Cục TGPL thực hiện nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Cục TGPL;

l) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu tập huấn về cơ sở dữ liệu TGPL;

m) Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin vào hoạt động TGPL.

7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và là đầu mối tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực TGPL theo quy định của pháp luật.

8. Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ khác sau đây:

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Trung tâm trình Cục trưởng hoặc Cục trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác do Cục trưởng giao;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chủ trương, chính sách, biện pháp và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, quản lý dữ liệu TGPL, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống TGPL;

c) Phối hợp xây dựng báo cáo thống kê địa phương về công tác TGPL theo đúng quy định của pháp luật thống kê;

d) Tham gia hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả TGPL theo sự chỉ đạo của Cục trưởng;

đ) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cục để cung cấp thông tin, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, chất lượng TGPL và công tác quản lý hoạt động TGPL;

e) Phối hợp với Cục trong việc kiểm tra thực hiện vụ việc TGPL, sử dụng tài chính trong công tác TGPL của các Trung tâm TGPL, tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật;

f) Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Trung tâm; quản lý, sử dụng nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; thi đua - khen thưởng; quản lý, sử dụng viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định;

h) Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu TGPL;

i) Thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

k) Tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định;

l) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; quản lý; sử dụng con dấu; bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định;

m) Đảm bảo và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các điều kiện làm việc cần thiết của Trung tâm;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

Tiếng Việt