Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

T5, 12/07/2018 - 16:25 -- tuanvq

Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Thông tư này cũng được áp dụng để thực hiện khoản 1 Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.
Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí tại tiêu chí chung (Điều 3 Thông tư) hoặc một trong các tiêu chí riêng đối với từng lĩnh vực: tham gia tố tụng hình sự (Điều 4 Thông tư), tham gia tố tụng dân sự (Điều 5 Thông tư) và tham gia tố tụng hành chính (Điều 6 Thông tư).
Vụ việc trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Điều 7 Thông tư.

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.