Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

VBPL về TGPL

Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý
Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam
Về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”
Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý
Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về trợ giúp pháp lý.
Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Trang