Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

Văn bản pháp luật

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về trợ giúp pháp lý.
Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Trang