Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Văn phòng Cục

Vị trí và chức năng: 

Văn phòng Cục là đơn vị trực thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác kế hoạch, hành chính - tổng hợp, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý, thống kê, bảo đảm các điều kiện cho các hoạt động chung của Cục và công tác quản trị trong nội bộ Cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.1 Xây dựng, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Cục:

 • a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của Cục để trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách phê duyệt; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng, hàng tháng và chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của Cục, dự kiến phân công để trình Cục trưởng phê duyệt; dự kiến, theo dõi kế hoạch làm việc năm tuần của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng;
 • b) Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; kiến nghị các giải pháp bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục;
 • c) Trình Cục trưởng quyết định việc điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch công tác của Cục. 

1.2 Công tác hành chính - tổng hợp: 

 • a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, liên lạc, nhật ký công tác của Cục; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục trong việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ bảo mật thông tin, tài liệu trong Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Bộ); 
 • b) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Cục trưởng hoặc các Phó Cục trưởng được phân công phụ trách đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo đó;
 • c) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, làm việc giữa Cục trưởng với các Phó Cục trưởng; giữa Cục trưởng, các Phó Cục trưởng với các đơn vị trực thuộc Cục; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và các đoàn công tác của Cục đi công tác hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo, toạ đàm.

1.3. Công tác phối hợp và thông tin, truyền thông:

 • a) Làm đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin, duy trì quan hệ phối hợp giữa Cục với các cơ quan cấp trên, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; 
 • b) Tổ chức, phối hợp và duy trì mối quan hệ của Cục với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông, các hệ thống thông tin điện tử để mở rộng truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và phản ánh kết quả tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trong toàn quốc; thực hiện điểm tin báo chí hàng ngày phục vụ công tác quản lý, điều hành của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng;
 • c) Quản lý, khai thác, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc; 
 • d) Khai thác và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; xây dựng, phát triển và ứng dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; xây dựng và hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ trợ giúp pháp lý;
 • đ) Quản trị, tổ chức biên tập và cập nhật các thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam (http://www.nlaa.gov.vn) theo Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam; phối hợp xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong liên kết giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong khu vực và các nước có liên quan theo quy định. 

1.4. Công tác hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý: 

 • a) Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện các văn bản đó sau khi được ban hành hoặc phê duyệt; 
 • b) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; 
 • c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý trong các điều ước quốc tế và Hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc với các tổ chức quốc tế theo quy định; 
 • d) Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các dự án, chương trình hợp tác về trợ giúp pháp lý với nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài và tổ chức quốc tế;
 • đ) Hướng dẫn, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các hoạt động hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; 
 • e) Thực hiện công tác hợp tác, tổ chức đoàn vào, đoàn ra và hoạt động đối ngoại của Cục.

1.5. Công tác quản lý các biểu mẫu, giấy tờ về trợ giúp pháp lý:

 • a) Xây dựng, trình Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các biểu mẫu, giấy tờ về trợ giúp pháp lý; 
 • b) Xây dựng, cấp phát, quản lý phôi Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, phôi Thẻ Trợ giúp viên pháp lý và phôi Thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 
 • c) Thống nhất ấn hành các ấn phẩm, tài liệu về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, sổ tay, sách nghiệp vụ, các biểu mẫu, giấy tờ khác về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

1.6. Công tác lễ tân, quản lý tài sản: 

 • a) Thực hiện công tác quản trị, lễ tân trong Cục, phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế; tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo cấp Cục và sắp xếp, bố trí địa điểm họp cho các đơn vị trực thuộc Cục; chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn và các hoạt động khác có liên quan do Cục tổ chức theo phân cấp của Bộ;
 • b) Làm đầu mối theo dõi, quản lý tài sản của Cục bao gồm trang thiết bị, phương tiện, xe cộ; tiến hành kiểm kê, thanh lý tài sản của Cục hàng năm theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý và khai thác thư viện của Cục;
 • c) Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng trụ sở của Cục theo quy định.

1.7. Thực hiện công tác thống kê về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

1.8. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ.

1.9. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; quản lý hồ sơ nhân sự, việc cử công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

1.10. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động do Cục quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; theo dõi công tác thi đua của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước; xây dựng và phát động các phong trào thi đua theo hướng dẫn của Bộ và thi đua chuyên ngành trong trợ giúp pháp lý theo quy định.

1.11. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí trong Cục và việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế văn minh công sở và các Quy chế nội bộ khác của Cục và của Bộ theo quy định.

1.12. Tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện chương trình cải cách hành chính; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2000 trong công tác trợ giúp pháp lý; đề xuất phương án giải quyết kịp thời để xử lý vi phạm trong phạm vi thẩm quyền của Cục.

Tiếng Việt