Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công tác Báo cáo và Thống kê trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

I. THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Số liệu từ báo cáo thống kê theo Thông tư thống kê của Ngành Tư pháp

1.1. Số liệu năm chính thức đã được công bố

1.1.1. Năm 2016 (file đính kèm tại đây)

1.1.2. Năm 2017 (file đính kèm tại đây) 

1.1.3. Năm 2018 

2.1. Số liệu ước tính phục vụ sơ kết và tổng kết công tác trợ giúp pháp lý

1.1.1. Năm 2016

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2016  (file đính kèm tại đây) 

- Số liệu năm 2016 lần 1  (file đính kèm tại đây) 

1.1.2. Năm 2017

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2017 

- Số liệu năm 2017 lần 1 (file đính kèm tại đây) 

1.1.3. Năm 2018

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2018 

- Số liệu năm 2018 lần 1 (chưa có)

2. Số liệu khác theo báo cáo đột xuất; báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết thi hành Luật…