Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ TGPL

 

 Theo quyết định số 35/QĐ- CTGPL ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Quyết định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý như sau: 

 1. Vị trí và chức năng 

Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, hợp nhất các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án về trợ giúp pháp lý; thực hiện quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án về trợ giúp pháp lý, chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo và Chương trình có liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; là đầu mối thực hiện chức năng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật chung theo yêu cầu và phân cấp của Bộ; thực hiện hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

 - Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý:

 a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng dự thảo chiến lược, quy hoạch, chương trình quốc gia, kế hoạch, đề án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ về trợ giúp pháp lý; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm của ngành Tư pháp và các dự thảo văn bản khác do Cục trưởng phân công;

 b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức thẩm định, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý hoặc các văn bản do Bộ trưởng phân công cho Cục chủ trì tổ chức thẩm định;

 c) Tham gia góp ý đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, văn bản nội bộ do các đơn vị trong Cục Soạn thảo để Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chủ trì, tham gia thẩm định, góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản khác do Cục trưởng phân công;

 d) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hoá, pháp điển, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý hoặc thuộc phạm vi quản lý của Cục.

- Công tác tổ chức và theo dõi việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế và văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý, văn bản nội bộ sau khi được ban hành hoặc phê duyệt;

b) Tham mưu, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức, theo dõi việc thực hiện sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương;

c) Tham gia góp ý đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, văn bản nội bộ do các đơn vị trong Cục soạn thảo để Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chủ trì, tham gia thẩm định, góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản khác do Cục trưởng phân công;

d) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hoá, pháp điển, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý hoặc thuộc phạm vi quản lý của Cục.

-  Công tác tổ chức và theo dõi việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, để án, dự án, quy chế và văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý, văn bản nội bộ sau khi được ban hành hoặc phê duyệt;

b) Tham mưu, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức, theo dõi việc thực hiện sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương;

c) Tổng hợp các kiến nghị do các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phát hiện được trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung pháp luật để kịp thời đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung pháp luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các chính sách, giải pháp tổ chức thi hành pháp luật;

d) Thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Cục;

đ) Tổ chức theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo và Chương trình có liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; để xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

-  Đầu mối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trợ giúp pháp lý

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học về trợ giúp pháp lý và tổ chức việc nghiên cứu, cung cấp luận chứng khoa học có liên quan đến các dự án, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục;

b) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nghiên cứu các đề tài, chuyên đề chuyên sâu phục vụ công tác trợ giúp pháp lý, các hội theo khoa học, toạ đàm về trợ giúp pháp lý thuộc chức năng của Phòng;

c) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát, so sánh và thực hiện các nhiệm vụ khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc trong phạm vi thấm quyền của Cục được Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thuộc chức năng của Phòng;

d) Tổ chức khai thác, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học; hướng dẫn, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Cục.

- Công tác quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý

a) Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng ban hành hoặc tham mưu cho Bộ ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn , nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

b) Thống nhất quản lý nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc;

c) Phối hợp với Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý xây dựng các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Hướng dẫn, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục biên Soạn tài liệu tập huấn, cẩm nang hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thuộc chức năng của Phòng.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo của Cục.

- Công tác hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý

a) Nghiên cứu quy định của pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý các nước;

b) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định chương trình , dự án hợp tác với nước ngoài về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

c) Liên lạc, đàm phán, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán của các nước để khai thác nguồn tài trợ của nước ngoài; triển khai có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ các Dự án, chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý; 

d) Phối hợp tổ chức Đoàn ra của Cục, đón tiếp đoàn vào;

e) Xây dựng các chương trình, báo cáo về hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng của Cục; góp ý các báo cáo liên quan đến hợp tác quốc tế của Vụ Hợp tác quốc tế và của Bộ.

- Xây dựng các biện pháp hỗ trợ phát triển trợ giúp pháp lý đối với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong toàn quốc và các hội , tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

-  Đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Tiếng Việt