Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng TGPL

 

Theo quyết định số 35/QĐ- CTGPL ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Quyết định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý , chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính và quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý như sau:

 1. Vị trí và chức năng:

Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về tất lượng trợ giúp pháp lý và hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức thâm định, hỗ trợ kinh phí vụ việc trợ giúp pháp lý cho các địa phương; hướng dẫn, theo dõi tổng hợp dự toán, lập phương án phân bổ kinh phí, kiểm tra việc thực hiện tài chính của các địa phương nhận hỗ trợ và giúp Cục trưởng trong công tác quản lý, thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các hoạt động của Cục.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Về quản lý chất lượng , trợ giúp pháp lý

 a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, trình Cục trưởng ban hành trong  phạm vi thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật về chất lượng trợ giúp pháp lý, về việc thực hiện kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ; tham gia thẩm định , góp ý các dự án , dự thảo văn bản, đề án có liên quan đến chất lượng trợ giúp pháp lý, lên quan đến việc thực hiện ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ trong và ngoài nước

 b) Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng ban hành hoặc trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt, văn bản nội bộ liên quan đến quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, toạ đàm, hội thảo về vấn đề chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và các giải pháp tăng cường chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

 c) Xây dựng, theo dõi việc thực hiện tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp , điển hình theo quy định của pháp luật; xây dựng các văn bản, theo dõi, quản lý việc tập sự trợ giúp pháp lý trong toàn quốc;

d) Thống nhất quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong toàn quố; hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

đ) Đầu mối giúp Cục trưởng thực hiện kiểm tra, tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định;

e) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tham mưu, hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức, theo dõi việc thực hiện, sơ kết, tổng kết tình hình thi hành các văn bản pháp luật gắn với hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm chất lượng trợ giúp pháp lý;

g) Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và việc thực hiện ngân sách nhà nước;

h) Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, giám sát, đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng nhằm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, đặc biệt chất lượng trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng đặc thù ;

i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, việc thực hiện kinh phí được Trung ương hỗ trợ trong phạm vi toàn quốc theo quy định .

- Theo dõi, tổng hợp việc lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và hoạt động của tổ chức đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức tiệc cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

-  Hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù (khuyết tật, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, người bị nhiễm HIV...).

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục biên soạn tài liệu tập huấn, cẩm nang liên quan đến quản lý, đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù và các kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý khác.

-  Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo của Cục.

- Tổ chức các hoạt động thường xuyên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Tổ giúp việc cho Hội đồng.

-  Tổ chức theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý; chủ trì, phối hợp với Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý xây dựng các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý.

- Về công tác tài chính và hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, trình Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ về tài chính, kế toán;

 b) Thực hiện quản lý vốn, kinh phí thuộc ngân sách nhà nước giao cho Cục, bao gồm : kinh phí chi quản lý nhà nước, chi sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo, các dự án, các chương trình, đề án, các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài ( nếu có ) và các nguồn vốn, nguồn kinh phí khác;

c) Thanh toán các khoản chi thường xuyên Cục trực tiếp thực hiện;

d) Tổng hợp dự toán do các địa phương chưa tự cân đối ngân sách đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo quy định về Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính thẩm định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan về kinh phí theo các Chương trình giảm nghèo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc giải ngân của các địa phương để kịp thời tham mưu cho Cục trưởng giải quyết các vướng mắc của địa phương;

e) Lập phương án phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối ngân sách theo quy định trên cơ sở Bộ Tài chính thông báo kinh phí hỗ trợ các địa phương;

g) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động, việc thanh quyết toán kinh phí hoạt động do ngân sách Trung ương hỗ trợ để đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý tài khoản, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và ngoài nước cho công tác trợ giúp pháp lý;

i) Hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị tài chính cấp III và các nhiệm vụ kế toán nội bộ;

k) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính trong toàn Cục theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Công tác quản lý tài sản: Phối hợp với Văn phòng Cục và các đơn vị thuộc Cục quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

-  Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về chế độ chi, mức chi và quyết toán các hoạt động của Cục theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ công khai tài chính, báo cáo, quản lý hồ sơ tài liệu về tài chính - kế toán, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

 

Tiếng Việt