Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

VBPL liên quan

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013, Luật này sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2014. So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai (sửa đổi) có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Theo đó, Luật đất đai đã có những điểm mới quan trọng sau:
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Ngày 20/11/2013, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý giới thiệu về sự cần thiết ban hành và những nội dung cơ bản của Thông tư
Ngay sau khi Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước được ban hành, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát, thống kê để công bố kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính và Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 1184/QĐ-BTP ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Về việc phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020