Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Văn phòng Cục

 

Theo quyết định số 35/QĐ- CTGPL ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Quyết định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng cục như sau:

1. Chức năng: 

Văn phòng Cục có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Cục; xây dựng kế hoạch, công tác hành chính, tổng hợp, thông tin, truyền thông, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đối nội, đối ngoại, thống kê, quản trị, lễ tân, quản lý tài sản bảo đảm điều kiện cho các hoạt động chung của Cục.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, 06 tháng, quý, tháng của Cục

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của Cục để trình Bộ trưởng phê duyệt; đầu mối tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chi tiết năm, 6 tháng, hàng tháng; xây dựng, theo dõi lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo Cục;

b) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và kiến nghị các giải pháp bảo đảm thực hiện các kế hoạch công tác của Cục;  phối hợp với các đơn vị thuộc Cục để xuất việc điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch công tác của Cục;

c) Trình Cục trưởng quyết định việc điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch công tác của Cục.

- Công tắc hành chính , tổng hợp

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ , liên lạc của Cục, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, thời gian làm việc; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ bảo mật thông tin, tài liệu trong Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp;

b) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Cục trưởng hoặc các Phó Cục trưởng được phân công phụ trách đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến, kết luận, chỉ đạo đó;

c) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, làm việc giữa Cục trưởng với các Phó Cục trưởng; giữa Cục trưởng, các Phó Cục trưởng với các đơn vị thuộc Cục, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Cục trường, các Phó Cục trưởng và các đoàn công tác của Cục đi công tác hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo, toạ đàm;

d) Theo dõi, tổng hợp, thống kê các hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, khảo sát của Cục .

3. Công tác thông tin, truyền thông

a) Đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin, duy trì quan hệ phối hợp giữa Cục với các cơ quan cấp trên, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan;

b) Tổ chức, phối hợp và duy trì mối quan hệ của Cục với các cơ quan thông tin, báo chí  truyền thông, các hệ thống thông tin điện tử để mở rộng truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và phản ánh kết quả tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trong toàn quốc;

c) Xây dựng Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hàng năm hoặc dài hạn, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện các Kế hoạch sau khi được phê duyệt;

d) Tổ chức biên tập các tin, bài về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp thực hiện việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam.

4. Công tác quản lý các biểu mẫu, giấy tờ về trợ giúp pháp lý:

Tổ chức in ấn và quản lý các biểu mẫu, giấy tờ, ấn phẩm, tờ gấp pháp luật, sổ tay, sách nghiệp vụ, tài liệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các ấn phẩm, tài liệu về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, sổ tay, sách nghiệp vụ; quản lý phôi Thẻ Trợ giúp viên pháp lý, phôi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, phôi Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý.

5. Công tác đối nội, đối ngoại, quản trị, lễ tân và quản lý tài sản

a) Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Cục, quản trị, lễ tân trong Cục;  phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế; tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, các kỳ kiểm tra và sắp xếp, bố trí địa điểm họp cho các đơn vị thuộc Cục; chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn; phối hợp thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế và các hoạt động khác có liên quan theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện các nội dung mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ để duy trì hoạt động thường xuyên của Cục theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối theo dõi, quản lý tài sản của Cục; đề xuất mua mới, thay thế, sửa chữa tài sản; tiến hành kiểm kê, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản của Cục theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý, khai thác và sử dụng trụ sở của Cục theo quy định.

6. Thực hiện công tác thống kê về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức cán bộ; giúp Cục trưởng quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; để xuất việc cử công chức, viên chức của Cục đi đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ .

9. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đông sáng kiến của Cục: xây dựng và phát động các phong trào thi đua theo hướng dẫn của Bộ và thi đua chuyên ngành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động do Cục quản lý, theo dõi công tác thi đua của địa phương liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện các sáng kiến về cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng các sáng kiên trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác trợ giúp pháp lý.

10.  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí trong Cục và việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế văn minh công sở và các Quy chế nội bộ khác của Cục và của Bộ theo quy định.

11. Tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 trong công tác trợ giúp pháp lý  đề xuất phương án giải quyết kịp thời để xử lý vi phạm trong phạm vi thẩm quyền của Cục

12. Phối hợp thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cục.

13. Đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức các lớp thi thăng hạng cho Trợ giúp viên pháp lý, kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý.

14. Thực hiện xây dựng, góp ý các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cục theo sự phân công của lãnh đạo Cục.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

Tiếng Việt